Vissza a főoldalra
ELŐTERJESZTÉS
Elvi döntés meghozataláról, a SZEMMI további működésének formájáról
(Készült: a Képviselő-testület 2006. május 16-i ülésére.)


Tisztelt Képviselő-testület!

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének fenntartásában működő Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei (továbbiakban: SZEMMI) elnevezésű költségvetési szerv teljes megújításra szorul.

1. Az intézmény évtizedekkel ezelőtti alapítása, alapvető funkcióinak akkori rögzítése, az ebben meghatározott gazdálkodási rendje, vezetőjének kiválasztási módja és a vele szemben szakmai követelmények, illetve feladatainak meghatározása egy korábbi korszak közművelődési és kulturális igényeihez és elvárásaihoz illeszkedik.

2. Az eltelt évtizedekben a közgazdasági, önkormányzati és kulturális környezet alapvetően megváltozott.

3. Az önkormányzati finanszírozás lehetőségei szűkültek, a kultúra területén piaci körülmények és komoly versenytársak jöttek létre, előtérbe kerültek a külső források és az európai uniós elvárások.

4. A Skanzen művészeti programjaival történő együttműködés.

5. Olyan új technikák mindennapos alkalmazásai váltak alapkövetelménnyé, mint a kulturális szponzoráció, a marketing vagy az integrált kommunikáció.

6. A jelenlegi vezető nyugdíjba vonulásával új igazgató pályázat útján történő kiválasztása vált szükségességé. Racionálisnak tűnik ezt kihasználva a modern kor igényeihez alkalmazkodó új feltételeket szabni a következő vezetőnek, ezt pedig csak egy megújult szervezethez igazodva érdemes megtenni.

Mindezek figyelembe vételével szükségessé válik a hagyományok és a tapasztalatok megőrzése mellett a SZMMI modernizálása.

1. Az intézmény közművelődési feladatait meg kell őrizni, mert Szentendre elsősorban a szentendreieké. Ezeket a kötelező önkormányzati feladatokat meg kell tartani, sőt bővíteni kell, amelyhez a városnak továbbra is biztosítania kell a forrásokat, de lehetőséget kell biztosítania, hogy az intézmény szükség esetén más, piacos tevékenységéből származó bevételéből ki is egészíthesse azt. (közművelődés - DMH, barlang, civil programok, szakkörök, könyvtár, filmklub, stb.)

2. Célként fogalmazható meg, hogy Szentendre hosszútávú városfejlesztési koncepciójában a város kulturális és művészeti tevékenysége meghatározóan jelenjen meg, legyen egy olyan szellemi központ, kulturális tervező műhely, amelyben Szentendre kulturális stratégiájának szakmai alapjai megszületnek, s mindezek hasznosan szolgálják a közművelődés mellett a vendégforgalom növelését, továbbá Szentendre sikeres azonosíthatóságát a települések versenyében. (turizmus és városmarketing)

3. Az önkormányzat számára a kulturális és közművelődési alapfeladatok finanszírozása évről-évre egyre nehezebb feladat, a város nem lévén hátrányos helyzetű térség, a jövőben megyei forrásokra sem számíthat, miközben szeretné, ha városunk minél színesebb és színvonalasabb művészeti életet generáljon. (részben gazdálkodó nonprofit cég)

4. Elkerülhetetlen folyamat, hogy az önkormányzat az alapfunkciók meghatározása és finanszírozása mellett intézményének részben lehetővé teszi, hogy működésének biztosítása és bővítése mellett piaci szereplővé is váljon, ezen a terepen szerződéseket köthessen, együttműködhessen más piaci szereplőkkel, külső forrásokat vonjon be, s ezeket a pluszbevételeit visszaforgathassa alapfeladatai finanszírozására. (szponzoráció és pályázatok)

5. A városi kulturális szolgáltató piacon egyre több profitorientált vállalkozás, civil kezdeményezés jelenik meg, amelyek szakmai koordinálása is stratégiai feladat volna, miközben az önkormányzati intézménynek ebben a versenykörnyezetben is színvonalas és sikeres alternatívát kell biztosítani az érdeklődőknek. (fesztivál- és programiroda)

Mindezek érdekében szükséges az intézmény:


A. az Európai Unióban működő és a korábbi hazai közhasznú társaságok szervezeti felépítésével és működésével megegyező nonprofit gazdasági társasággá alakítása.

B. szerződése az önkormányzattal a kötelező közművelődési, kommunikációs és városstratégia részét képező kulturális alapfeladatok ellátására és a források mellérendelésére. Továbbiakban lehetőség önálló piaci működésre, pályázati pénzek bevonására.

C. alapvető tevékenységi körök meghatározása mellett azok részbeni szakmai függetlenségének biztosítása a szervezeten belül egy igazgató irányítása mellett:


1. közművelődés - kötelező alapfeladat (DMH),
2. kultúra, fesztiválok (Teátrum, Ister Napok),
3. MűvészetMalom
4. városmarketing (tervezés, tudományos konferenciák szervezése, együttműködés a Tourinform irodával)
5. kommunikáció (kiadványok, együttműködés a Tourinform irodával, nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok, országos és helyi média).

 

A divíziók élén szakmai vezetőknek kell állnia, akik rendelkeznek a feladathoz szükséges alapvégzettséggel és tapasztalattal. Ideális esetben a jelenlegi intézmény állományában megvannak ezek a szakemberek, akiket átszervezéssel, automatikus bővítés nélkül kellene az új struktúrába beállítani.

Az Intézményben jelenleg is közalkalmazotti státuszban alkalmazottak számára a továbbfoglalkoztatási lehetőséget az új Intézményben is biztosítani szükséges. Hosszútávon az Intézmény a törvényi előírásoktól függetlenül alakíthatja az alkalmazottak bérét.

Az új SZEMMI vezetőjének pályázat útján való kiválasztását már az átalakított szervezettel összhangban végezni, az igazgatói kiírásban szerepeltetni minden olyan szempontot (kommunikáció, marketing, kulturális szponzoráció, EU szakértő, cégvezetői tapasztalat), amely az új vállalat irányítására alkalmassá teszi az igazgatót.

Az új vezető feladata lenne az új alapító okirat értelmében a személyi állomány kialakítása, valamint az alapító szempontjai szerinti SZMSZ és szakmai stratégia kialakítása, továbbá a közhasznúsági szerződés megkötése (közművelődési feladatok, kommunikáció, stratégiai tervezés területen).

Ütemterv:

1. A májusi testületi ülésen a koncepció megtárgyalása, kiegészítése és elfogadása.
2. A közalkalmazottak tájékoztatása
3. Az illetékes Minisztérium tájékoztatása
4. Határozat az új alapító okirat elkészítéséről.
5. A júniusi testületi ülésen az okirat és ezzel egyidőben a vezetői pályázat kiírási szempontjainak megtárgyalása, kiegészítése és elfogadása.
6. Határozat az új alapító okiratról és a pályázati kiírásról.
7. Augusztus 15. a pályázat lezárása és értékelése.

Egy közhasznú társaság esetében nincs korlátlan mögöttes anyagi felelőssége az Önkormányzatnak. A Kht. az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait ellátja, egyéb tevékenységekre - szervezeti működésének rugalmassága és piacorientáltsága miatt- könnyebben tud külső forrást szerezni. A Kht. a jelenlegi költségvetési keretösszeg mellett is több és színvonalasabb programot képes szervezni, indirekt módon tehát a kultúra "előállítása"a város számára kevesebbe kerülhet!

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság feladatkörének 7. pontjában, 2/c sz. melléklet a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottság feladatkörének 4. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy az előterjesztést a Bizottságok tárgyalják meg és véleményezzék.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék.

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. elviekben támogatja, hogy - megfelelő előkészítés esetén - Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei (továbbiakban: SZEMMI) elnevezésű költségvetési szervét megszünteti és ezzel párhuzamosan a SZEMMI feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat más szervezeti keretek között lássa el.

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában meghatározottak végrehajtása érdekében, a SZEMMI megszüntetésével, az új társasági forma kialakításával kapcsolatos konkrét elképzeléseket, okirat tervezeteket (megszüntető okirat, társaság alapító okirat) terjessze a Képviselő- testület soron következő rendes ülése elé, valamint tegyen javaslatot és készítsen előterjesztést a szükséges pénzügyi fedezet elkülönítéséről.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő- testület 2006. júniusi ülése

Szentendre, 2006. május 05.
dr. Dietz Ferenc
polgármester


A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2006. május 05.
dr. Molnár Ildikó
jegyző