Tûz volt a Bercsényi utcai az Erdész Galériában
   
       
 
Ma dél tájban a Fõ téren vezetett át a dolgom. Csodálkozásomra k ét hatalmas tûzoltó autó torlaszolta el a teret. Az emberek egymástól kérdezgették, hogy bemutató vagy gyakorlat van-e. Arra nem is gondoltunk, hogy tûz miatt jöhettek ki. Mint késõbb kiderült kisebb tûz volt az Erdész Galériában. Fél egykor jelentették a tüzet, de riasztásra a Fõ térre hajtottak a tûzoltók és nem a megadott címre a Bercsényi utcába.  
Tûzoltó autó a Fõ téren ( rossz cím elõtt)
Pontosabban hajtottak volna, de a Kedves Presszó székei, asztalai miatt csak késve tudtak a rossz címre is eljutni. Mivel azonban az emberek ismerik a Bercsényi utcai Erdész Galériát is átvezényelték õket a szomszédos utcába. Nem hivatalos informátoromtól megtudtam a tûz a Galéria teraszán keletkezett és nem okozott nagy kárt. Az ott lévõ papírok, szemét gyulladtak meg, ezek égtek füstölve. A tûz okát még vizsgálják. Tanulság: Nem árt ha a tûzoltók járnak galériába is.
 
  SZENTENDRE
STÉGER KÖZ 7
.
     
reklámtábla
  TELEFON:
betûvágás
  26 311 519
nyomdai munkák
  E-mail:gyorgy@
benkovits.hu
       
 
Ellenkultúra a 80-as években
   
       
 
  Ellenkultúra mozgalom egyik színes egyénisége ef Zámbó István képzõmûvész, aki számos zenekarban, performance csoportban vett rész, állított ki, vállalva a kockázatot. Ma este hét órától a Duna parti Mûvelõdési Ház barlangjában alkalmi kiállításon nézheti meg az érdeklõdõ közönség, az alternatív zenekarok plakátjait és meghallgathatja a Balaton, f Zámbó Habby Band együttesek koncertjét.
Találkozhat és beszélgethet az ellenkultúra egyik-másik szereplõjével 80-as évek alternatív mozgalmairól, mûvészeti törekvésekrõl, a szamizdatról, és a magyar underground kultúráról a Közéleti Kulturális Egyesület szervezésében.
 
 
A kiállítás rendezés alatt.
 
Balról-jobbra: Ef Zámbó István és Horvát Jenõ a kiállítást készíti.
       
 
Baráti találkozó a Horvát Nagykövetségen
   
       
 
Dr. Stranko Nick a Horvát Köztársaság Budapesti nagykövete baráti összejövetelre hívta azoknak a városoknak polgármestereit, akik horvát partnerekkel létesítettek kapcsolatot. A kötetlen eszmecserén a nagykövet megelégedését fejezte ki a magyar és horvát városok közötti együttmûködés, így Stari Grad és Szentendre közötti baráti kapcsolatok alakulásáról. Kfejtette azt a véleményét, hogy a testvérvárosi kapcsolatok a két ország közötti jószomszédi viszony fontos kifejezõi. Ez az együttmûködési forma, népeink közötti történelmi és kulturális kapcsolatokon, a kölcsönös gazdasági érdekeken alapul és része a közös jövõ építésének az Európai Unióban.  
  A találkozó kiváló alkalom volt arra, tudtuk meg Miakich Gábor polgármestertõl (aki személyesen is közremûködött az eddigi jó kapcsolatok alakításában,) hogy jobban megismerhettük egymást, tájékozódhattunk különbözõ együttmûködési folyamatokról, és tapasztalatot cserélhettünk városaink és országaink közötti további együttmûködés lehetõségeirõl.
 

Dr. Stanko Nick

Horvát Köztársaság Magyarországi
nagykövete

 
       
 
Egyenlõre nem lesz szesztilalom Szentendrén
   
       
 
Zakar Ágnes képviselõtársam a "Bükkös patak üdvöskéje" olyan rendelettervezetet készíttetett, amely szerint, aki nem engedéllyel rendelkezõ helyen vagy rendezvényen iszik meg egy üveg sört, Szentendre utcáján vagy terén, parkjában vagy a Duna parton, megbüntetik. A kiránduló vagy városi lakos, csak kertjében vagy vendéglátó helyen fogyaszthat szeszesitalt. A képviselõ szerint a kezdeményezõk és a javaslat szellemi gazdái a rendõrök és a közterület felügyelõk. Nem tudom rajtuk és a vendéglátósokon kívül kinek áll érdekében, hogy mondjuk a pecázó horgászt a Duna parton, vagy a kirándulót a Sztaravodánál egy üveg sörért meg lehessen büntetni. A tervezet így valójában a Gorbacsovi szesztilalomra emlékeztet sokunkat, akik megélték azt az idõt.  
A testület hosszú vita után elhalasztotta a döntést, hogy a képviselõ asszony dolgozzon tovább rajta. De Zakar Ágnes elszánt, mint amikor a vízmérõ építése ellen hadakozott a Bükkös patakon, így valószínû, lesz majd szesztilalom Szentendrén.
 
 
 
       
 
Szentendre új jegyzõje dr. Molnár Ildikó
   
       
 
  A május 11-i önkormányzati ülés egyik izgalmas témája, a jegyzõi pályázatok elbírálása volt. Immáron lassan két éve, hogy megbízott jegyzõ vezette a Szentendrei Önkormányzat Hivatalát. Szabó Géza megbízott jegyzõ nehéz helyzetben volt, hiszen a testület elvárta tõle, hogy rendben menjenek a dolgok, a munkához szükséges aljegyzõ segítsége nélkül, "egy fenékkel, két lovat" kellett megülnie. És valljuk be õszintén, bizonytalanabb háttérrel kellett ezt végeznie, mint egy választott jegyzõnek.
A középen ülõ hölgy dr.Molnár Ildikó
   
Bizonyosan emlékeznek rá, másfél éve Drobilisch Erzsébet pályázatát minden képviselõ kiválónak értékelte, de mivel bizalmatlan volt vele szemben a jobb oldal, megbuktatták így nem lehetett jegyzõ. Most tizenketten pályáztak Szentendre jegyzõi székébe. Formai okok miatt öt pályázót elutasított az elõkészítésre rendelt bizottság, és a sokfordulós értékelés eredményeként négyen maradtak állva. Délután eldõlt, új jegyzõje lesz Szentendrének. A három megjelent jelölt közül, dr. Batta István, dr. Kolonnay Enikõ, és dr. Molnár Ildikó közül az utóbbit választotta jegyzõjének a testület. Dr. Molnár Ildikó nagy szakmai tapasztalattal bír, hisz végigjárta a köztisztviselõi és vezetõi feladatok ranglétráját. Irányított igazgatási irodát, vezetett hatósági feladatokat, volt megbízott jegyzõ is. Most új kihívás elõtt áll, a fõként kerületi hivatalokban tapasztalatot szerzett köztisztviselõnek falusi hivatali feltételek között kell majd megyeközponti ügymennyiséget kezelnie úgy, hogy politikailag megosztott testület várja, amely bizalmatlanságtól hajtva hosszan vitatkozik minden kis és nagy ügyön. S hogy erre példát adjon, éjfél is elmúlt már, amikor az egyebek dolgainak megtárgyalására térhetett a Szentendre Önkormányzata május 11-én.
 
 
Miként azt pályázatában jelezte, az új jegyzõ június 15-ével áll majd munkába Szentendrén.
       
 
Emléktábla Ferenc Józsefnek
   
       
 
A monarchia szelleme ismét teret hódít magának Dalmáciában. 129 éve lépett a Stari Gradi kikötõ mólójára Ferenc József császár. A mólót a harmincas évek közepéig Ferenc József mólónak nevezték, ez a név megmaradt köznyelvben is. Most, hogy felújították a riva (móló) kövezetét és csatornázták, ma kis ünnepséget rendeznek. A helyi könyvtár szervezésében rendezett ünnepségen ma délután emléktáblát helyeznek el arra a helyre, ahol a császár a partra lépett. Az ünnepi emléktábla elhelyezésen a trogiri zenekar ad mûsort, miként elõdeik 129 évvel korábban.
S hogy monarchiát idézze a rendezvény, "Ljepa nasa domovino" a horvát himnusz mellett megszólal majd a "Gott erhalte" a volt császári himnusz is.  
   
       
 
Pályázat, a rendelõintézet vezetõi posztjára
   
       
 
  Szentendre Város Egészségügyi Intézménye intézményvezetõi pályázatának kiírását is vélhetõen napirendjére veszi az Önkormányzat május 11-i ülésén. A dolog kényes, hiszen mint bizonyosan emlékeznek rá, volt már egy hamvába holt privatizációs kísérlet, és ez nem múlt el nyomtalanul a fõszereplõk lelkében. Abban minden érdekelt egyetért, hogy hasznos volna a város, a betegek számára,
ha olyan vezetõ kerülne a rendelõintézet élére, aki képes jobb, színvonalasabb, udvariasabb szakorvosi tevékenységet megszervezni. Igen ám, de az érdekek nem egy irányba hatnak, hiszen évtizedes beidegzõdések, megszerzett vagy kapott privilégiumok, és rossz körülmények nehezítik majd az új vezetõ munkáját. Lesz mivel, és kikkel megbirkóznia, ha azt akarja, hogy a betegek elégedettebbek legyenek. Ráadásul testközelben az újabb egészségügyi reform, így hát egyszerre kell majd jól védekeznie és keményen támadnia annak aki vállalkozik a vezetésre. Hogy ki lesz, az még természetesen nem tudható, de a kiírásból, mármint abból, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság jobboldali többsége úgy foglalt állást, hogy a vezetõi gyakorlat dolgában nem fogadja el a standard öt éves vezetõi gyakorlat követelményt, hanem csak annyit, hogy aki jelentkezik legyen vezetõi gyakorlata, elõre jelezte kire is gondolhat.
   
       
 
Május 11-én ül össze az Önkormányzat
   
       
 
Május 11-én többször is összeül Szentendre Városi Önkormányzata. Mivel a testület a VSZ Rt. tulajdonosa, elõbb részvénytársasági ülésként a vállalat ügyeirõl dönt majd csak ez után, veszi napirendjére várhatóan a huszonkét megtárgyalandó ügyet. Mint szokásban volt eddig, gondolom elsõként dönt a Barcsay Iskola igazgatói pályázatáról. Most nincs ok az izgalomra, mivel egy pályázat érkezett be Torbáné Ballagó Zsuzsáé, az eddig is az iskolát vezetõ igazgatóé. A Mûvelõdési és Kisebbségi Bizottság május 4-én már véleményezte a pályázatot, kérdés és vita nélkül ajánlotta a testületnek az igazgatónõt újjáválasztani. Igazi vita várható azonban a VOLÁN telep régi nevén a MÁVAUT telep eladása ügyében. A pénz kellene, ebben mindenki egyetért. A zöldek azonban eltökéltek abban, már pedig olajtársaságnak nem adják el, nem lesz itt benzinkút. Pedig a környezet terhelése kisebb, mint a mostani telepnek, hiszen olyan autóbuszok javítása, tárolása folyik itt, amelyek valódi környezetszennyezõ jármûvek.
  Engem egy kisebb ügy is foglalkoztat. Konkrétan a gumikerekes kiránduló mini vonat, vagy micsoda dolga. Stolcz Dénes zongoramûvész, szentendrei õsgyökér már az elõzõ alkalommal is locsolósztrájkot helyezett kilátásba arra az alkalomra, ha a Dézsma utcán a háza elõtt megy el ez a szerelvény. Nekem igazán infantilis formája miatt nem tetszik a dolog, amely inkább hasonlít a vidámparki szellemvasútra, mint valami közlekedési eszközre.
Tudom persze, hogy Prágától Nizzáig és Gödöllõn is ilyenek járják a kiránduló városok utcáit, hogy a turistákat szállítsák, de ettõl sem bírom jobban. Állítólag a Skanzen és rózsakerti parkoló között közlekedne rendszeresen. Persze akkor, ha a testület többsége is így gondolja majd.
 
 
Most az igazgatónõnek nem attól fáj a feje, hogy megnyeri-e a pályázatot,vagy sem. Inkább attól, hogyan fognak tanítani két évig, míg az iskolát átépítik. Hiába volt számtalan fórum a szülõk tájékoztatására, vélem, igazán akkor kell majd "ápolni az ügyet", ha majd valódi közlekedési és tanítási akdályt jelent az építkezés.
       
 
Kész a játszótér
   
       
 
  Tegnap befejezték a játszótér feljújítását az erdélyi fafaragók. Itt tartózkodásuk utolsó estéjén Miakich Gábor polgármester vacsorán látta vendégül a társaságot. Hankó László, Zakar Ágnes önkormányzati képviselõk és Páljános Ervin szobrászmûvész is részt vettek a baráti hangulatú beszélgetésen,
és a testület nevében meleg hangon köszönték meg segítségüket, munkájukat. Megállapodtak abban, hogy a jövõben is számítanak egy-egy akcióban munkájukra. Az erdélyiek vállalták, a jövõben is szívesen jönnek hasonló feladatra. Számukra az itt tartózkodás nem csak munka, de kirándulás, kikapcsolódás is szívesen teszik, hogy segítenek.  
   
       
 
Szomorú történet
   
       
 
Kalandos ráfizetés-története van az úgynevezett kormányüdülõnek, a volt Duna Clubnak. Tudják, amely a Duna parton az útkanyarban, a mûvésztelep kertjével szemben van. Szóval valamikor a város, lebontva az ott üresen árválkodó Móricz Zsigmond Gimnázium csónakházát ( rozzant kis faház volt) elkezdett egy nagyobb, korszerûbb csónakházat építeni,amelyben a földszinten csónaktároló, felette szobák vannak.  
Az építkezés húzódott, mint a rétestészta, a városi pénz elfogyott így 40 millióért eladták a Budapest Turistnak, amely további öt év után befejezte, de üzemeltetni már nem tudta, csak hatalmas ráfizetéssel. S aztán újabb tulajdonos, így pottyant a Posta Bank tulajdonába, amely exklusiv klub a Duna klub céljára újabb tízmilliókat költött az ingatlanra. Majd a banktól a kormányhoz került. Biztosan emlékeznek még a tudósításokra, itt voltak a kihelyezett informális kormányülések, no persze elõtte újabb tízmilliókat költöttek rá. Lett itt úszómedence, az árvíz kétszer elöntötte, mint ahogy a csónaktároló volt szintjét is, amely hol osztályon felüli módon volt berendezve, hol iszapban-sárban állt hónapokig. A legutóbbi árvíz, a 2002 óta áll az ingatlan használatlanul. Állítólag most csillagászati összegekért kívánja eladni a Kincstár. De hát, aki ismeri, valószínû ennyiért nem veszi meg, mert tudja, a következõ árvízig kellene megkeresnie a befektetett pénzt. És ki tudja mikor lesz megint olyan árhullám, mint 2002-ben. Lehet hogy ötven év, de lehet hogy öt hónap múlva.
 
 
Volt itt még kiállítás is a medence mellett. Ef Zámbó szobrok voltak felállítva a parkban.
 
       
 
Ellopták a padot és az asztalt a Daru piacról
   
       
 
  Az ember úgy van vele, lát valami változást, de amikor ott áll elõtte az illetékes nem jut eszébe, hogy megkérdezze, miért is van most ez. Hát így jártam én ezzel a Daru piaci pad és asztal üggyel is. Számtalanszor összetalálkoztam a városgazdával, de elfelejtettem tõle megkérdezni, hogy vajh õk vitték-e be a Daru piacról az asztalt és padot megjavítani, vagy ellopták. Nos mostanra kiderült, a legrosszabb változat az igaz.
A valamikor a kilencvenes évek elején, akkor még Petõfi tér (azóta már ismét Daru piac) felújításakor oda letett asztalt és padot valaki, vagy valakik ellopták. Szemét dolog, mint ahogy az is, ahogy elfogyott a Duna korzó töltésére ültetett tulipánok egy része. Ez van, nem vesszük észre, vagy ha tapasztaljuk, nem szólunk idõben, hogy a közt meglopják. Pedig azt gondolom európaiságunk mércéje lehetne, hogy vigyázunk azokra a dolgokra, amely nem a miénk, hanem mindannyiunké. Sokan ilyenkor rendõrért kiálltanak, de hát nem állhat mindig minden parkban és virágágyásnál rendõr.